Loading...

Konkurs dziennikarski


II EDYCJA KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO

Oddziału dolnośląskiego SDp

O Nagrodę im. Romualda Lazarowicza

za ROK 2023

 

REGULAMIN

 

  Art. 1

Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zwany dalej Organizatorem, ustanawia zainicjowaną  przez ZG SDP Nagrodę  im. Romualda Lazarowicza za najlepsze prace dziennikarskie dotyczące regionu Dolnego Śląska, opublikowane lub wyemitowane w języku polskim od 1 września 2021 roku do 30 września 2023 roku.

 Art. 2

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający w Polsce lub poza jej granicami.

 Art. 3

Nagroda i wyróżnienia honorowe zostaną przyznane za publikacje:

- o problematyce społecznej, gospodarczej i kulturalnej,

- demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, 

- o tematyce historycznej. 

 
Kapituła konkursu przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:

- walory merytoryczne, warsztatowe i językowe,

- wrażliwość etyczną i społeczną autora/ki,

-  pogłębioną analizę rzeczywistości, dociekliwość, rzetelność,

- zgodność z prawdziwymi wydarzeniami i postaciami.

 Art. 4

Ogłoszenie konkursu następuje za pośrednictwem mediów lokalnych i ogólnopolskich oraz na portalu SDP i w internecie nie później niż do 10 października 2023.

Art. 5

Materiały na konkurs mogą zgłaszać autorzy, redakcje lub wydawcy.

Za prace dziennikarskie uznaje się publikacje w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, audycje radiowe, publikacje telewizyjne, publikacje w internecie o charakterze dziennikarskim.

Prace konkursowe należy przesłać w następujących formatach:

• prasa – plik w formacie PDF

• radio – plik mp3

• telewizja – plik mp4

• materiały z portali internetowych – tekst w formacie PDF, pliki audio/wideo w formatach jw.

Materiały audio i wideo powinny zawierać jedynie prace konkursowe, prosimy o dodanie do nich następującego opisu: tytuł pracy, data i miejsce emisji oraz długość nagrania.

Można zgłosić trzy publikacje spełniających warunki regulaminu.

Zgłaszający dostarcza na koszt własny po jednym egzemplarzu dla każdego członka Kapituły i dla Organizatora, łącznie 5 egzemplarzy każdej zgłaszanej pracy, drogą pocztową lub osobiście, po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową terminu spotkania w biurze oddziału.

Dopuszcza się możliwość przesłania czytelnie zeskanowanego kompletu dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania w konkursie wraz z linkami zgłoszonych prac konkursowych na adres:

sdp.konkurs@gmail.com

 Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć wypełniony i wydrukowany przez osobę zgłaszającą formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:  

https://www.sdp-wroclaw.info/Konkurs-dziennikarski.htm

Ocenie będą podlegać tylko prace zawierające kompletne zgłoszenia.

Praca bez podpisanej karty zgłoszenia nie zostanie przyjęta do konkursu.

Prace niespełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane.

Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

 Art. 6

Prace konkursowe przyjmowane będą do 15 listopada 2023 r. pod adresem:

 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Oddział Dolnośląski

Konkurs dziennikarski

ul. Kazimierza Wielkiego 9/501

50-077 Wrocław

 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2023 r.

Szczegóły
zostaną przesłane zainteresowanym drogą mailową oraz podane w mediach i na stronach internetowych SDP.

 Art. 7

Nagrodę im. Romualda Lazarowicza mogą otrzymać tylko osoby fizyczne czyli autorzy.

Laureaci
Nagrody im. Romualda Lazarowicza otrzymają dyplom oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie.

 Kapituła zastrzega sobie prawo do podzielenia nagrody pomiędzy kilku autorów.

Nagroda pieniężna przekazywana jest na numer konta bankowego laureata, po potrąceniu należnego 10 proc. podatku.

 Art. 8

O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła powołana przez Organizatora.

Szczegółowe zasady ustala Organizator. Prace Kapituły koordynuje przedstawiciel Organizatora.

Z obrad sporządza się protokół. Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu uroczystego ogłoszenia werdyktu konkursu.

 Art. 9

W przypadku niemożności wybrania jednego laureata przez Kapitułę konkursu lub w przypadku wyższej konieczności, w szczególności ujawnienia konfliktu interesów jurora lub jurorów, Organizator ma prawo do decydowania o trybie wyboru laureata nagrody.

 Art. 10

Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu regulują odrębne przepisy zawarte w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
__________________________________________________ 

 

Wrocław, październik 2023 r.


 Wymagana dokumentacja konkursowa jest do pobrania w komplecie TUTAJ

O konkursie w Radiu Wnet


50 - 077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/501
wroclaw.sdp@gmail.com