Loading...

Zmiana wysokości składek


Zmiana wysokości składek w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich

 

Przypominamy:

1. Ustala się stałą składkę członkowską w kwocie 195 zł rocznie (co stanowi: 15 zł za każdy
miesiąc w roku + 15 zł na IFJ), z zastrzeżeniem postanowień § 3.
2. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składkę za rok, w którym przystąpili do SDP, w terminie
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
3. Ustala się obniżoną składkę dla członków – emerytów w wysokości 105 zł (co stanowi: 90 zł
za rok + 15 zł na IFJ).

Za rok 2023 składka członkowska wynosi 165 zł, a obniżona składka dla członków – emerytów
90 zł.

Zgodnie z § 4.
Postanowienia Uchwały nie mają zastosowania do:
1) wpłat składek członkowskich za rok 2022 r. i lata wcześniejsze,
2) wpłat składek członkowskich za rok 2023, jeżeli zostały one uiszczone przed dniem
podjęcia Uchwały.


50 - 077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/501
wroclaw.sdp@gmail.com