Loading...

Klub Publicystyki Kulturalnej


Klub Publicystyki Kulturalnej
Oddziału Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

  • Na Nadzwyczajnym Walnym Zabraniu Członków Oddziału Dolnośląskiego SDP dnia 31 września 2021 r. umówiliśmy się na spotkanie osób zainteresowanych działalnością Klubu Publicystyki Kulturalnej. We czwartek 2 września b.r. spotkaliśmy się w gronie kilku osób aby omówić koncepcje takiej działalności co do zakresu, programu i zasad. Przyjęliśmy pomysł urządzania spotkań Klubu raz w miesiącu w każdy drugi czwartek. Jest to dyskretnym nawiązaniem do tradycji czwartkowych obiadów JKM Stanisława Augusta, do czego w pewnym sensie czujemy się upoważnieni, a nawet jak gdyby zobowiązani, z powodu szczególnej konfiguracji personalnej w środowisku naszego Oddziału SDP.

  • I tak oto w drugi czwartek 9 września b.r. spotkaliśmy się ponownie w kawiarni "Stacja Dialog" aby rozmawiać na ustalony uprzednio temat: Wielokulturowość. Co to znaczy we Wrocławiu? W dyskusji uznaliśmy za potrzebne rozpoznanie zakresu ważnej problematyki szeroko rozumianych procesów kulturotwórczych. Stwierdziliśmy (kol. Anna Fastnacht - Stupnicka) brak zdefiniowania wielu pojęć z pojęciem t.zw. Wielokulturowości na czele. Można to pojęcie rozumieć jako cechę proponowanej społecznej kompozycji. Wielokulturowość jest niekiedy wskazywana jako jakaś szczególna wartość, a także jako stan osiągnięty już przez społeczeństwo Wrocławia, co nie jest wszakże bezdyskusyjne (kol. Z. Makarewicz). 

  • Na kolejną sesję w ramach Klubu Publicystyki Kulturalnej zapraszamy wszystkich zainteresowanych we czwartek 14 października b.r., na godzinę 16:00 do kawiarni „Stacja Dialog” w holu Dworca Wrocław Główny przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105. Jednocześnie warto pamiętać, że jest to oficjalny Dzień Edukacji Narodowej. Umówiliśmy się, że interesującym nas tematem jest nadal charakter i rozwój kultury społeczeństwa wrocławskiego.

  • Za organizację spotkań, do czasu sformowania kierownictwa klubu odpowiada kol. Zbigniew Makarewicz -wiceprezes Zarządu OD SDP.

  • Sesje Klubu dokumentuje kol. Tadeusz Złotorzycki.

 

Post scriptum:

Podsumowując wnioski wynikające z obrad Zarządu Oddziału i spotkań na temat inicjatywy Klubu Publicystyki Kulturalnej możemy wstępnie zaproponować szkic założeń programowych i organizacyjnych jak następuje:

1.      Klub Publicystyki Kulturalnej powołuje Zarząd Oddziału Dolnośląskiego SDP w celu:

a.       wymiany doświadczeń dziennikarzy i publicystów zajmujących się sferą szeroko rozumianej działalności kulturalnej i stanu kultury narodowej w ogóle

b.      umożliwienia prezentacji zasad i działań instytucji kultury w Polsce , a we Wrocławiu w szczególności, dla dziennikarzy i publicystów

c.       działalności samokształceniowej z udziałem specjalistów z różnych dziedzin kultury służącej podniesieniu poziomu publicystyki kulturalnej i jej atrakcyjności dla szerokich rzesz odbiorców.

2.      Klub Publicystyki Kulturalnej działa na zasadzie pełnej dobrowolności i dostępności w zgodzie z zasadami statutu SDP, Kodeksu Etyki Dziennikarskiej i uchwałami władz Stowarzyszenia.

3.      Klub organizuje sesje otwarte dla publiczności, sesje zamknięte dla członków Klubu.

4.      Zarząd Oddziału powołuje Prezesa klubu, który powołuje swoich asystentów.

5.      Sesje Klubu będą dokumentowane i archiwizowane dla ewentualnej szerszej publikacji.

W spotkaniach wzięli udział: Kol. kol. Anna Fastnacht – Stupnicka, Stanisław Bogaczewicz, Jan Poniatowski, Zbigniew Makarewicz, Lidia Nestoruk, Andrzej Paś i Tadeusz Złotorzycki.

 
50 - 077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/501
wroclaw.sdp@gmail.com